Loading...
 
Content may be out of date
An urgent request for translation has been sent. Until this page is updated, you can see a corrected version in the following pages:

Definició de permisos

Documentació per a l'administrador


El més important en l'administració del tiki és entendre el seu sistema de permisos. Les vies són bà sicament les següents:

 • Els administradors poden crear i editar grups.
 • Els usuaris es poden assignar a un o més grups.
 • Els permisos s'assignen als grups, NO als usuaris.


Hi han dos grups predefinits:

 • Anonymous: els usuaris no enregistrats pertanyen al grup anonymous
 • Grup registrat: els usuaris registrats de forma automà tica pertanyen a aquest grup.


Tiki té l'opció de permetre o no als usuaris enregistrar-se per ells mateixos. Però els usuaris enregistrats poden o no ser de confiança depenent dels seus atributs.

Nota: Quan es canvia un permís cal recarregar la pà gina per a veure les actualitzacions

L'usuari Administrador

La pantalla de l'usuari administrador et permet administrar els usuaris. Et permet crear nous usuaris (útil si els usuaris no ho poden fer els mateixos), esborrar usuaris i assignar un grup a un usuari en particular. Amb el botó situat per sobre de la llista pots buscar un usuari pel seu nom d'usuari (funcionarà  com un filtre)

Assignant usuaris a grups

Crea un grup, per exemple test i crea un usuari, per exemple fofo. Llavors, des de la pantalla de administració d'usuari clica el botó de permisos per un usuari. Podrà s així assignar grups a un usuari donat. Un usuari pot pertanya a tants grups com es desitgi.

Per esborrar un usuari d'un grup, clica el botó x situat a la dreta del nom del grup.

Administració de grups

Pots crear grups, esborrar grups, cercar grups per nom o descripció i, a més, pots assignar permisos a un grup clicant el botó permisos de la fila del grup. Nota que els grups Registred i Anonymous venen predefinits per defecte.

Assegura't de clicar el botó Afegir nou grup quan vulguis crear un nou grup. La interície és confusa: és possible que, de fet, estiguis editant el mateix grup una i altre vegada, en cas que ja haguessis seleccionat un grup prèviament (et pot semblar que si canvies la informació del grup creat n'estarà s fent un de nou, peo no, estarà s editant l'anteriorment creat.

Per esborrar un permís a un grup clica el botó x situat al costat del nom del permís.

Assignant permisos a grups

A la pantalla d'administració de grups clica el botó de permisos per a un grup determinat i la pantalla es dividirà  en dos parts. La part superior mostrar informació sobre el grup i permisos associats, mentre la part inferior por ser utilitzada per a administrar permisos per categories.

En la secció superior pots visualitzar informació del grup hagis seleccionat com nom, descripció i permisos assignats.

Llavors pots crear una nova etiqueta de permisos i, si vols, assignar al grup tots els permisos designats sota aquesta etiqueta. O esborrar aquest permisos al grup. Com pots veure els permisos s'organitzen en etiquetes. Per defecte Tiki porta quatre etiquetes predefinides i que es poden modificar:

 • Basic: permisos per usuaris anònims, us bà sic.
 • Registered: permisos per a usuaris enregistrats.
 • Editor: permisos per als editors que poden manipular continguts.
 • Admin: Permisos només per administradors. Pot ser perillós un ús excessiu.


A la segona part de la pantalla pots assignar permisos i canviar etiquetes.

La secció superior s'utilitza per selecciona una categoria de permisos, per exemple, jocs, forums, faqs, etc... Totes es pot utilitzar per a veure tots els permisos a l'hora ¡ (la pantalla serà  molt llarga). Per a cada categoria i permís es mostraran les caselles de verificació indicant si el permís està  assignat o no. Pots assignar o esborrar permisos utilitzant les caselles de verificació, també pots canviar l'etiqueta d'un permís utilitzant el dropdown. Per aquest camí pots reclassificar fà cilment els permisos com necessitis i assignar a qualsevol grup, tots els permisos de l'etiqueta x.

Quan un usuari pertany a més d'un grup té els permisos de tots els grups als que estigui assignat.

Incloure grups dins altres grups

Al crear un grup es pot indicar que aquest inclogui altres grups. Al fer això el nou grup ereta els permisos dels grups inclosos (pero no es veuen), per tant pots estendre un grup incloent-hi aquest i afegint diversos permisos.

Pots tenir una jerarquia de grups on els fills ereten els permisos dels pares. Llocs amb estructures similars a
Anonymous -> Registered -> Raid -> VIP

o estructures similar per accelerar la definició de permisos.

Nota que només els permisos definits són eretats, per exemple si el grup A inclou el grup B, llavors el grup A tindrà  els mateixos permisos que el grup B, però els membres del grup A no podran accedir als objectes pels quals només el grup B tingui permisos.

Administració de grups

Pots crear grups, esborrar grups, cercar grups per nom o descripció i, a més, pots assignar permisos a un grup clicant el botó permisos de la fila del grup. Nota que els grups Registred i Anonymous venen predefinits per defecte.

Assegurat de clicar el botó Afegir nou grup quan vulguis crear un nou grup. La interície és confusa. ...


Per esborrar un permís a un grup clica el botó x situat al costat del nom del permís.

Assignant permisos a grups

A la pantalla d'administració de grups clica el botó de permisos per a un grup determinat i la pantalla es dividirà  en dos parts. La part superior mostrar informació sobre el grup i permisos associats, mentre la part inferior por ser utilitzada per a administrar permisos per categories.


En la secció superior pots visualitzar informació del grup hagis seleccionat com nom, descripció i permisos assignats.

Llavors pots crear una nova etiqueta de permisos i, si vols, assignar al grup tots els permisos designats sota aquesta etiqueta. O esborrar aquest permisos al grup. Com pots veure els permisos s'organitzen en etiquetes. Per defecte Tiki porta quatre etiquetes predefinides i que es poden modificar:

 • Basic: permisos per usuaris anònims, us bà sic.
 • Registered: permisos per a usuaris enregistrats.
 • Editor: permisos per als editors que poden manipular continguts.
 • Admin: Permisos només per administradors. Pot ser perillós un ús excessiu.


A la segona part de la pantalla pots assignar permisos i canviar etiquetes.

Image

La secció superior s'utilitza per selecciona una categoria de permisos, per exemple, jocs, forums, faqs, etc... Totes es pot utilitzar per a veure tots els permisos a l'hora ¡ (la pantalla serà  molt llarga). Per a cada categoria i permís es mostraran les caselles de verificació indicant si el permís està  assignat o no. Pots assignar o esborrar permisos utilitzant les caselles de verificació, també pots canviar l'etiqueta d'un permís utilitzant el dropdown. Per aquest camí pots reclassificar fà cilment els permisos com necessitis i assignar a qualsevol grup, tots els permisos de l'etiqueta x.

Quan un usuari pertany a més d'un grup té els permisos de tots els grups als que estigui assignat.

Incloure grups dins altres grups

Al crear un grup es pot indicar que aquest inclogui altres grups. Al fer això el nou grup ereta els permisos dels grups inclosos (pero no es veuen), per tant pots estendre un grup incloent-hi aquest i afegint diversos permisos.

Pots tenir una jerarquia de grups on els fills ereten els permisos dels pares. Llocs amb estructures similars a
Anonymous -> Registered -> Raid -> VIP

o estructures similar per accelerar la definició de permisos.

Nota que només els permisos definits són eretats, per exemple si el grup A inclou el grup B, llavors el grup A tindrà  els mateixos permisos que el grup B, però els membres del grup A no podran accedir als objectes pels quals només el grup B tingui permisos.

Noms i descripcions dels permisos

Els permisos són el que els grups PODEN fer. Cal tenir en compte que els permisos sempre PERMETEN fer coses als grups, no hi ha permisos restrictius en el Tiki perquè podrien entrar en conflicte si l'usuari pertany a més d'un grup. La llista de permisos que es poden assignar a un grup són:

General permissions

tiki_p_admin Administrador, pot administrar grups d'usuaris i permisos per totes les opcions de la bità cola
tiki_p_use_HTML Pot utilitzar HTML a les pà gines
tiki_p_edit_templates Pot editar plantilles del lloc
tiki_p_admin_dynamic Pot administrar el contingut dinà mic del sistema
tiki_p_admin_banners Administrador, pot administrar els espais d'avís i publicitat
tiki_p_admin_categories Pot administrar categories
tiki_p_vote_poll Pot votar en enquestes
tiki_p_edit_cookies Pot administrar galetes
tiki_p_view_stats Pot veure les estadístiques del lloc
tiki_p_view_referer_stats Pot veure estadístiques de referència
tiki_p_eph_admin Pot administrar les efemèrides
tiki_p_admin_mailin Pot administrar comptes de correu
tiki_p_edit_languages Pot editar traduccions i crear nous llenguatges
tiki_p_admin_banning Pot bloquejar usuaris o IP's
tiki_p_create_css Pot crear nous css's amb el sufix -user

Permisos Wiki

tiki_p_edit Pot editar pà gines
tiki_p_view Pot veure/editar pà gines
tiki_p_remove Pot esborrar pà gines
tiki_p_rollback Pot restablir versions anteriors de pà gines
tiki_p_admin_wiki Pot administrar el wiki
tiki_p_wiki_attach_files Pot adjuntar fitxers a pà gines wiki
tiki_p_wiki_admin_attachments Pot administrar adjunts a pà gines wiki
tiki_p_wiki_view_attachments Pot veure i descarregar adjunts a pà gines wiki
tiki_p_upload_picture Pot pujar fitxers a pà gines wiki
tiki_p_minor Pot guardar com a edició menor
tiki_p_rename Pot renombrar pà gines
tiki_p_lock Pot visualitzar pà gines
tiki_p_edit_structures Pot crear i editar estructures
tiki_p_edit_copyrights Pot editar el copyright

Persmisos de galeries d'imatges

tiki_p_admin_file_galleries Pot administrar les galeries d'imatges
tiki_p_create_file_galleries Pot crear galeries d'imatges
tiki_p_upload_files Pot pujar arxius
tiki_p_download_files Pot baixar arxius
tiki_p_view_file_gallery Pot veure les galeries d'imatges
tiki_p_batch_upload_files Pot pujar arxius comprimits

Permisos de comentaris

tiki_p_post_comments Pot escriure nous comentaris
tiki_p_read_comments Pot llegir comentaris
tiki_p_remove_comments Pot borrar comentaris
tiki_p_vote_comments Pot votar comentaris
tiki_p_edit_comments Pot editar tots els comentaris

Permisos de bità cola

tiki_p_create_blogs Pot crear una bità cola
tiki_p_blog_post Pot escriure a una bità cola
tiki_p_blog_admin Pot administrar les bità coles
tiki_p_read_blog Pot llegir les bità coles

Permisos per la galeria d'imatges

tiki_p_admin_galleries Pot administrar la galeria d'imatges
tiki_p_create_galleries Pot crear galeries d'imatges
tiki_p_upload_images Pot pujar imatges
tiki_p_view_image_gallery Pot veure galeria d'imatges
tiki_p_batch_upload_images Pot pujar arxius comrpimits amb imatges

Permisos dels fòrums

tiki_p_admin_forum Pot administrar els fòrums
tiki_p_forum_post Pot escriure als fòrums
tiki_p_forum_post_topic Pot iniciar temes als fòrums
tiki_p_forum_read Pot llegir fòrums
tiki_p_forum_vote Pot votar comentaris als fòrums
tiki_p_forums_report Pot escriure missatges al moderador
tiki_p_forum_attach Pot fer adjuncions als missatges al fòrum
tiki_p_forum_autoapp Pot auto-aprovar-se missatges al fòrum

Permisos de comunicacions

tiki_p_send_pages Pot enviar pà gines a altres llocs
tiki_p_sendme_pages Pot enviar pà gines a aquest lloc
tiki_p_admin_received_pages Pot administrar pà gines rebudes
tiki_p_send_articles Pot enviar articles a altres llocs
tiki_p_sendme_articles Pot enviar articles a aquest lloc
tiki_p_admin_received_articles Pot administrar articles rebuts

Permisos de jocs

tiki_p_play_games Pot jugar
tiki_p_admin_games Pot administrar els jocs

Permisos d'endevinalles

tiki_p_admin_quizzes Pot administrar endevinalles
tiki_p_take_quiz Pot contestar endevinalles
tiki_p_view_quiz_stats Pot visualitzar les estadístiques de les endevinalles
tiki_p_view_user_results Pot veure els resultats de les endevinalles per usuari

Permisos d'articles i aportacions

tiki_p_edit_article Pot editar articles
tiki_p_remove_article Pot esborrar articles
tiki_p_read_article Pot llegir articles
tiki_p_submit_article Pot pujar aportacions
tiki_p_edit_submission Pot editar les aportacions pujades
tiki_p_remove_submission Pot esborrar aportacions
tiki_p_approve_submission Pot aprovar aportacions
tiki_p_admin_cms Pot administrar el cms
tiki_p_autoapprove_submission Aprova automà ticament les aportacions

Permisos de PMF

tiki_p_admin_faqs Pot administrar PMF
tiki_p_view_faqs Pot veure PMF
tiki_p_suggest_faq Pot suggerir PMF

Permisos d'usuari

tiki_p_create_bookmarks Pot crear adreces d'interès d'usuari
tiki_p_configure_modules Pot configurar mòduls
tiki_p_cache_bookmarks Pot copiar en memòria les adreces d'interès
tiki_p_usermenu Pot crear elements en el menú personal
tiki_p_minical Pot utilitzar el calendari de petits esdeveniments
tiki_p_userfiles Pot pujar fitxers personals
tiki_p_tasks Pot utilitzar tasques
tiki_p_notepad Pot utilitzar el bloc de notes
tiki_p_newsreader Pot utilitzar el lector de notícies

Permisos de xat

tiki_p_admin_chat Administrador, pot crear, esborar, etc... canals
tiki_p_chat Pot utilitzar el sistema de xat

Permisos de plantilles de continguts

tiki_p_edit_content_templates Pot editar el contingut de les plantilles
tiki_p_use_content_templates Pot utilitzar el contingut de les plantilles

Permisos del quadre d'avisos

tiki_p_view_shoutbox Pot veure el quadre d'avisos
tiki_p_admin_shoutbox Pot administrar els quadres d'avisos(Editar o esborar missatges)
tiki_p_post_shoutbox Pot escriure missatges al quadre d'avisos

Permisos de dibuixos

tiki_p_admin_drawings Pot administrar els dibuixos
tiki_p_edit_drawings Pot editar dibuixos

Permisos de pà gina HTML

tiki_p_view_html_pages Pot veure pà gines HTML
tiki_p_edit_html_pages Pot editar pà gines HTML

Permisos del rastrejador

tiki_p_modify_tracker_items Pot canviar els elements del rastrejador
tiki_p_comment_tracker_items Pot insertar comentaris pels elements del rastrejador
tiki_p_create_tracker_items Pot crear nous elements pels rastrejadors
tiki_p_admin_trackers Pot administrar els rastrejadors
tiki_p_view_trackers Pot veure els rastrejadors
tiki_p_attach_trackers Pot adjuntar arxius als elements dels rastrejadors

Permisos d'enquestes

tiki_p_admin_surveys Pot administrar enquestes
tiki_p_take_survey Pot participar en les enquestes
tiki_p_view_survey_stats Pot veure les estadístiques de les enquestes

Permisos del webmail - correu via web

tiki_p_use_webmail Pot utilitzar el correu via web

Permisos de distribució de notícies - Newsletter

tiki_p_admin_newsletters Pot administrar la distribució de notícies
tiki_p_subscribe_newsletters Pot subscriure's a la distribució de notícies
tiki_p_subscribe_email Pot subscriure qualsevol correu a la distribució de notícies

Permisos de missatge d'usuari

tiki_p_messages Pot utilitzar el sistema d'usuari
tiki_p_broadcast Pot retransmetre missatges als grups
tiki_p_broadcast_all Pot retransmetre missatges a tots els usuaris

Els permisos DSNs es creen automà ticament. Mira les (PluginSql|SQL plugin)) del Wiki per més informació

Permisos de directori

tiki_p_admin_directory Pot administrar el directori
tiki_p_view_directory Pot utilitzar el directori
tiki_p_admin_directory_cats Pot administrar les categories dels directoris
tiki_p_admin_directory_sites Pot administrar els llocs dels directoris
tiki_p_submit_link Pot proposar llocs al directori
tiki_p_autosubmit_link Els seus enllaços són và lids
tiki_p_validate_links Pot validar enllaços proposats

Fluxos de treball Galaxia

tiki_p_admin_workflow Pot administrar fluxos de treball
tiki_p_abort_instance Pot abortar un element del procés
tiki_p_use_workflow Pot executar activitats del flux de treball
tiki_p_exception_instance Pot declarar un element com a excepció
tiki_p_send_instance Pot enviar elements després de completar-se

Grà fiques

tiki_p_admin_charts Pot administrar grà fiques
tiki_p_view_chart Pot veure grà fiques
tiki_p_vote_chart Pot votar
tiki_p_suggest_chart_item Pot suggerir elements a les grà fiques
tiki_p_autoval_chart_suggestio S'autovaliden els suggeriments

Wikis externs

no hi ha permisos

Suport en directe

tiki_p_live_support_admin Administra el sistema de suport en directe
tiki_p_live_support Pot utilitzar el sistema de suport en directe

Calendari

tiki_p_view_calendar Pot navegar pel calendari
tiki_p_change_events Pot canviar esdeveniments en el calendari
tiki_p_add_events Pot afegir esdeveniments en el calendari
tiki_p_admin_calendar Pot crear i administrar calendaris

Permisos per usuaris individuals

Com crear un permís específic per a un usuari? Només cal crear un grup artificial, assignar l'usari en qüestió al grup i donar al grup els permisos necessaris.

Permisos individuals

Com s'ha explicat es poden posar permisos per alguns dels objectes Tiki. S'ha de tenir en compte que quan es crea un objecte té els permisos globals però si se li dónen permisos d'objecte propis aquests passen a ser els únics que s'apliquen i els globals deixen de ser và lids.

Els següents objectes accepten permisos individuals:

 • Pà gines Wiki
 • Galeries d'imatges
 • Galeries d'arxius
 • Fòrums
 • Bità coles
 • Distribució de notícies
 • Enquestes
 • Exercicis tipus test
 • Formularis (Rastrejadors, "trackers")

Created by system. Last Modification: Monday 29 July, 2019 09:55:30 GMT-0000 by Yves Kipondo.

doc.tiki.org

Get Started

Admin Guide User Guide

Keywords

Keywords serve as "hubs" for navigation within the Tiki documentation. They correspond to development keywords (bug reports and feature requests):

Accessibility (WAI and 508)
Accounting
Articles and Submissions
Backlinks
Banners
Batch
BigBlueButton audio/video/chat/screensharing
Blog
Bookmark
Browser Compatibility
Link Cache
Calendar
Category
Chat
Clean URLs
Comments
Communication Center
Compression (gzip)
Contacts (Address Book)
Contact us
Content Templates
Contribution
Cookie
Copyright
Credit
Custom Home and Group Home Page
Date and Time
Debugger Console
Directory of hyperlinks
Documentation link from Tiki to doc.tiki.org (Help System)
Docs
Draw
Dynamic Content
Dynamic Variable
External Authentication
FAQ
Featured links
File Gallery
Forum
Friendship Network (Community)
Gmap Google maps
Groups
Hotword
HTML Page
i18n (Multilingual, l10n)
Image Gallery
Import-Export
Install
Integrator
Interoperability
Inter-User Messages
InterTiki
Kaltura video management
Karma
Live Support
Login
Logs (system & action)
Look and Feel
Mail-in
Map with Mapserver
Menu
Meta Elements
Mobile Tiki and Voice Tiki
Module
MultiTiki
MyTiki
Newsletter
Notepad
Payment
Performance Speed / Load
Permissions
Platform independence (Linux-Apache, Windows/IIS, Mac, BSD)
Polls
Profiles
Profile Manager
Report
Toolbar
Quiz
Rating
Feeds
Score
Search engine optimization
Search
Search and Replace
Security
Semantic links
Shadowbox
Shadow Layers
Share
Shopping cart
Shoutbox
Slideshow
Smiley
Social Networks
Spam protection (Anti-bot CATPCHA)
Spellcheck
Spreadsheet
Stats
Surveys
Tags
Task
Tell a Friend, alert + Social Bookmarking
TikiTests
Theme CSS & Smarty
Tiki Manager
Trackers
Transitions
User Administration including registration and banning
User Files
User Menu
Watch
WebDAV
Webmail
Web Services
Wiki History, page rename, etc
Wiki Syntax
Wiki structure (book and table of content)
Workspace
WSOD
WYSIWYCA
WYSIWYG
XMLRPC

Tiki Newsletter

Delivered fresh to your email inbox!
Newsletter subscribe icon
Don't miss major announcements and other news!
Contribute to Tiki