Loading...
 

Wiki-Sintaxi d'Imatges


A aquesta pà gina, apendrà s a inserir imatges a les pà gines Wiki i a qualsevol altra à rea amb suport Wiki que inclogui: Articles, Fòrums i Blogs. Les imatges poden procedir de varietat de recursos: imatges que pugis, imatges allotjades a galeries d'imatges, imatges localitzades al lloc que està s emprant, i imatges localitzades a qualsevol altra web. Les Referències Rà pides mostren la sintaxi necessà ria per a inserir imatges.

Referències rà pides

Syntax
{img src= with= heigh= align= desc= link=}
src=
El nom i localització de la imatgeObligatori
width=
L'ample de la imatge mostradaOpcional
height=
L'alçada de la imatge mostradaOpcional
align=
Aliniament a la pà gina -dreta, esquerra o centreOpcional
desc=
Text descriptiu de la imatgeOpcional
link=
URL và lid per enllaçar la imatgeOpcional

Inserir imatges


La sintaxi per inserir una imatge pot estar localitzada a qualsevol part del text.

  • src= és la part més important de la sintaxis. Determina no només la localitzactió del arxiu sinó també el tipus d'imatge. El Tiki admet diversos formats d'imatge: .BMP, JPG, JIF, PNG
  • Les variables width= i height= estan en pixels. Mira la Nota.
  • L'opció align pot ser dreta, esquerra o centre. Automà ticament el text envoltarà  la imatge.
  • desc= permet inserir un text descriptiu de la imateg. El text es mostrarà  quan el ratolí es posi sobre la imatge.
  • link= necessita una URL và lida i permet emprar la imatge com a enllaç.


Nota: Si s'utilitza una imatge i es coneix la seva mida, mostra primer la imatge. Posa el ratolí sobre la imatge i clicka amb el botó dret l'opció Propietats. Això et permetrà  conèixer el seu tamany.

Pujar imatges


Les imatges que es troben al teu sistema (i només aquestes) es poden pujar fent ús del requadre de text 'Puja foto' de la pà gina d'edició. Tan aviat com es guardi la pà gina, s'afegirà  una línia a baix de tot de la mateixa que mostrarà  la imatge. La pots moure on vulguis re-editant la pà gina. La imatge mostrada al final d'aquesta pà gina va ser pujada d'aquesta manera:

{picture file=img/wiki_up/Aardvark.PNG}
Les imatges pujades es guarden sempre al directori img/wiki_up.
Nota:Les imatges no utilizen la mateixa sintaxis donada a dalt. Amb aquesta sintaxis, no t'és permès especificar ni la mida de les imatges ni cap altra cosa. Per fer-ho, empra la sintaxis està ndard així:
{img src=img/wiki_up/Aardvark.PNG}
Nota: Aquesta funcionalitat està  controlada per les opcions administratives:

  • Funcionalitat Fotografies, que està  configurada a la pà gina de Wiki Config
  • Permís tiki_p_upload_pictures

Imatges procedents d'una Galeria d'Imatges


Les imatges enmagatzemades en alguna de les galeries d'imatges poden inserir-se a les pà gines Wiki. El següent és un exemple del missatge mostrat sota d'un imatge quan es selecciona.

Pots veure aquesta imatge en el teu cercador emprant:http://tikiwiki.org/tiki-browse_image.php?imageld=72
Pots incloure la imatge en una plana HTML or plana Tiki emprant


No todo lo que pone en la segunda linea es necesario. El nombre del sitese puede omitir porque ya se sabe donde esta. La siguiente imagen se muestra mediante esta sentencia:
{img src=show_image.php?id=72/}
Image

Obervad: No hay ninguna "Quotation Marks" incluidas en esta sentencia

Imatges des d'un altre lloc

El origen (src=) es una localización. Esto incluye una URL de una imagen en otro site. Cuando se usa la URL, Tiki capturará automaticamente la imagen y la almacenará en la database actualizando el link para que apunte a esta imagen. Esto permite que las imagenes sean mantenidas en las paginas incluso si han sido eliminados the los servidores remotos donde residian originalmente.

Nota: Esta funcionalidad esta controlada por la opcion administrativa:

  • __tiki_XXXXXXXXX la qual esta configurada en la seccion de funcionalidades de Wiki (pestaña Wiki) en XXXXXXXX

Enllaços d'utilitat

Esta tabla muestra donde estan localizados los ficheros de las imagenes dentro del site Tiki. Muestra la carpeta, una breve descripcion de los ficheros, el numero de ficheros en la carpeta y un link a una pagina donde se pueden mostrar los ficheros:

CarpetaDescripciónCantidadLink
ImagenesLa mayoria de los Iconos usados en Tiki68 Directory Images Files
imgFondos de pantalla y logos24 Directory Img Files
img/avatarsAvatares de usuario580 Directory Img-Avatars Files
img/customImagenes para arcitulos, Blogs, Ficheros...27 Directory Img-Custom Files
img/flagsBanderas de todas partesX Directory Img-Flags Files
img/icnIconos para tipos de ficheros33 Directory Img-Icn Files
img/iconsUna variedad de iconos pequeños234 Directory Img-Icons Files
img/icons2Más iconos pequeños147 Directory Img-Icons2 Files
img/mytikiIconos usados en My-Tiki14 Directory Img-MyTiki Files
img/smilesSmiles usados en todas partes23 Directory Img-Smiles Files
img/tikiIconos de tiki4 Directory Img-Tiki Files
img/WebmailIconos usados en el webmail13 Directory Img-WebMail Files
Dir Too Long
Icones de l'ADOdb
4
Directory Lib-Adodb Files
Dir Too Long
Icones més petites
130
Directory Lib-Galaxia Files
lib/jHotDraw
Varis Butons de Dibuix
51
Directory Lib-jHotDraw Files
Dir Too Long
X
19
Directory Lib-TikiHelp FilesEsta imagen ha sido cargada usando la opcion de carbar Imagen de la pagina del editor:

Image

List Slides