Loading...
 

Administració


El tiki_p_admin_categories és el permís que controla qui accedeix a l'administració de categories. (Veure la secció de l'administració de categories en la secció admin d'aquest panell).

Si disposes de permisos d'administració de categories, pots clicar a l'ítem "Admin" del menú general, i llavors apareixerà  la icona "Funcionalitats". Sota les seccions Tiki i sota el títol Funcioanlitats, trobarà s la pestanya del requadre de selecció de Categories, i després ja pots guardar els teus canvis.

En desplegar el Menu Admin, hauries de veure ara ja l'entrada Categories.

Image


En aquesta pantalla, hi ha quatre seccions (taules), que explicarem:

Llistat de categories:

Aquesta secció de la pà gina mostra les categories actuals en un arbre expandible. Si encara no existeixen subcategories, tot el que veurà s és la categoria superior. L'estructura de les categories és jerà rquica, per exemple, la categoria superior és la categoria principal. Aquest desplegament inclou la llista de subcategories per a la categoria actual, per a cada subcategoria el nom, nombre de subcategories, nombre d'objectes en la categoria i enllaços a editar o eliminar de la categoria.
Els enllaços superiors/inferiors poden ser emprats per a anar a la categoria principal (superior) o a la categoria inferior.

Image

Editar o afegir subcategories

Aquesta secció mostra on editar o afegir una subcategoria a la categoria actual, indicant el nom i la descripció.

Categories d'objectes

Aquesta secció mostra un llistat dels objectes de la categoria actual, on es poden eliminar els objectes desitjats. Eliminant un objecte de la categoria, aquest solament s'elimina del llistat, l'objecte roman en Tiki.

Afegir objectes a la categoria actual.

Es poden afegir objectes existents en Tiki a la categoria actual. Selecciona l'objecte d'un dels menús desplegables i clica a "afegir". Atenció: si tenim massa objectes, primer s'han de filtrar els noms dels objectes; usar trobar filtre en la part superior. Es poden classificar els següents objectes:

  • Pà gines Wiki
  • Articles
  • Blocs (Bità coles)
  • Galeries d'imatges
  • Galeries d'arxius
  • Fòrums
  • Enquestes

Image

Assignar permisos a categories

Es poden assignar permisos a categories, tot indicant que s'assignin també a les seves subcategories per defecte (el recomanable per la majoria de casos) o no.

Image


Aquests permisos comprenen veure la categoria i administrar-la, i s'afegeixen als permisos específics d'objecte en qüestió del Tiki.

Enllaços relacionats

List Slides