Loading...
 

Wiki-Sintaxi d'Imatges 


A aquesta pà gina, apendrà s a inserir imatges a les pà gines Wiki i a qualsevol altra à rea amb suport Wiki que inclogui: Articles, Fòrums i Blogs. Les imatges poden procedir de varis recursos: imatges que pugis, imatges allotjades a galeries d'imatges, imatges localitzades al lloc que està s emprant i imatges localitzades a qualsevol altra web. Les Referències Rà pides mostren la sintaxi necessà ria per a inserir imatges.

Referències rà pides 

Syntax
{img src= with= heigh= align= desc= link=}
src=
El nom i localització de la imatgeObligatori
width=
L'ample de la imatge mostradaOpcional
height=
L'alçada de la imatge mostradaOpcional
align=
Aliniament a la pà gina -dreta, esquerra o centreOpcional
desc=
Text descriptiu de la imatgeOpcional
link=
URL và lid per enllaçar la imatgeOpcional

Inserir imatges 


La sintaxi per inserir una imatge pot estar localitzada a qualsevol part del text.

  • src= és la part més important de la sintaxi. Determina no només la localitzactió de l'arxiu sinó també el tipus d'imatge. El Tiki admet diversos formats d'imatge: .BMP, JPG, GIF, PNG
  • Les variables width= i height= estan en píxels. Mira la Nota.
  • L'opció align pot ser dreta, esquerra o centre. Automà ticament el text envoltarà  la imatge.
  • desc= permet inserir un text descriptiu de la imatge. El text es mostrarà  quan el ratolí es posi sobre la imatge.
  • link= necessita una URL và lida i permet emprar la imatge com a enllaç.


Nota: Si utilitzes una imatge i en coneixes la mida, mostra primer la imatge. Posa el ratolí sobre la imatge i clicka amb el botó dret l'opció Propietats. Això et permetrà  conèixer el seu tamany.

Pujar imatges 


Les imatges que es troben al teu sistema (i només aquestes) es poden pujar fent ús del requadre de text 'Puja foto' de la pà gina d'edició. Tan aviat com es guardi la pà gina, s'afegirà  una línia a baix de tot que mostrarà  la imatge. La pots moure on vulguis re-editant la pà gina. La imatge mostrada al final d'aquesta pà gina va ser pujada d'aquesta manera:

{picture file=img/wiki_up/Aardvark.PNG}
Les imatges pujades es guarden sempre al directori img/wiki_up.
Nota:Les imatges no utilitzen la mateixa sintaxi donada a dalt. Amb aquesta sintaxi, no t'és permès especificar ni la mida de les imatges ni cap altra cosa. Per fer-ho, empra la sintaxi està ndard així:
{img src=img/wiki_up/Aardvark.PNG}
Nota: Aquesta funcionalitat està  controlada per les opcions administratives:

  • Funcionalitat Fotografies, que està  configurada a la pà gina de Wiki Config
  • Permís tiki_p_upload_pictures

Imatges procedents d'una Galeria d'Imatges 


Les imatges emmagatzemades en alguna de les galeries d'imatges poden inserir-se a les pà gines Wiki. El següent és un exemple del missatge mostrat sota una imatge quan es selecciona.

Pots veure aquesta imatge en el teu cercador emprant:http://tikiwiki.org/tiki-browse_image.php?imageld=72
Pots incloure la imatge en una plana HTML o plana Tiki emprant


No tot el que figura en la segona línia és necessari. El nom del site es pot ometre perquè ja se sap on està . La següent imatge es mostra mitjançant aquesta sentència:
{img src=show_image.php?id=72/}
Image

Observeu: No hi ha cap "Quotation Mark" inclosa en aquesta sentència

Imágenes desde otro sitio 

El origen (src=) es una localización. Esto incluye una URL de una imagen en otro site. Cuando se usa la URL, Tiki capturará automaticamente la imagen y la almacenará en la database actualizando el link para que apunte a esta imagen. Esto permite que las imagenes sean mantenidas en las paginas incluso si han sido eliminados the los servidores remotos donde residian originalmente.

Nota: Esta funcionalidad esta controlada por la opcion administrativa:

  • __tiki_XXXXXXXXX la qual esta configurada en la seccion de funcionalidades de Wiki (pestaña Wiki) en XXXXXXXX

Enlaces de utilidad 

Esta tabla muestra donde estan localizados los ficheros de las imagenes dentro del site Tiki. Muestra la carpeta, una breve descripcion de los ficheros, el numero de ficheros en la carpeta y un link a una pagina donde se pueden mostrar los ficheros:

CarpetaDescripciónCantidadLink
ImagenesLa mayoria de los Iconos usados en Tiki68 Directory Images Files
imgFondos de pantalla y logos24 Directory Img Files
img/avatarsAvatares de usuario580 Directory Img-Avatars Files
img/customImagenes para arcitulos, Blogs, Ficheros...27 Directory Img-Custom Files
img/flagsBanderas de todas partesX Directory Img-Flags Files
img/icnIconos para tipos de ficheros33 Directory Img-Icn Files
img/iconsUna variedad de iconos pequeños234 Directory Img-Icons Files
img/icons2Más iconos pequeños147 Directory Img-Icons2 Files
img/mytikiIconos usados en My-Tiki14 Directory Img-MyTiki Files
img/smilesSmiles usados en todas partes23 Directory Img-Smiles Files
img/tikiIconos de tiki4 Directory Img-Tiki Files
img/WebmailIconos usados en el webmail13 Directory Img-WebMail Files
Dir Too Long
Icones de l'ADOdb
4
Directory Lib-Adodb Files
Dir Too Long
Icones més petites
130
Directory Lib-Galaxia Files
lib/jHotDraw
Varis Butons de Dibuix
51
Directory Lib-jHotDraw Files
Dir Too Long
X
19
Directory Lib-TikiHelp FilesEsta imagen ha sido cargada usando la opcion de subida de Imagen de la página del editor:

Image

Created by: Last Modification: Monday 29 July, 2019 09:31:27 GMT-0000 by Yves Kipondo
List Slides
Show PHP error messages